1. Тест за определяне на ниво
  • Записването за езиков курс за ниво различно от Starter/А1 в зависимост от езика, става след полагане на входен тест на място в Езикова Академия ЕВРИСТА или онлайн в сайта: www.evrista.bg
  • За курсисти, които не са завършили предходно ниво в ЕВРИСТА, попълването на входен тест е задължително. Явяването на този тест е безплатно.
  • Курсистът се информира за резултата до следващия работен ден.
 2. Записване
  • Записването за курс става чрез подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове и до изчерпване на свободните места.
  • Индивидуалните договори на курсисти под 18г. се подписват с родител/настойник.
  • Курсистите могат да се запишат за участие в курс на място в офиса на ЕВРИСТА; по телефон; имейл или чрез заявка през сайта на Езикова Академия ЕВРИСТА.
  • Запазеното място се пази без внесена предплата 2 работни дни.
  • Заплащането на таксата може да бъде извършено:
   • В брой ( на място в офиса на ЕВРИСТА);
   • По банков път (в основание за плащане се отбелязва името на курсиста, както и вида курс);
 3. Такси
  • Таксата за конкретния курс се посочва в индивидуалния договор.
  • Таксата включва:
   •  Учебните часове предвидени за всяко от езиковите нива;
   • Провеждането на периодични тестове в рамките на курса, тяхната проверка и оценка;
   • Допълнителни учебни материали, необходими за курса, ако са предвидени такива по учебен план, осигурени от преподавателя;
   • Провеждане, проверка и оценка на финален тест за всяко отделно ниво на определената в графика на курса дата;
   • Издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво;
   • Таксата за курса НЕ включва учебните материали ( учебник, диск, учебна тетрадка). Те се заплащат отделно от курсиста.
 4. Специфика на груповото обучение
  • Курсът се провежда по предварително установения график в определените за това часове.
  • При сформиране на група от 3 или 4 човека нивата са с намален хорариум.
  • Минималният брой курсисти за сформиране на курс са 4 човека за пълен хорариум.
  • Промяна в графика на курса е възможна само по уважителни причини и при съгласието на всички курсисти в групата.
  • Промяната трябва да е съобразена с графика на преподавателя и на ЕВРИСТА
  • Пропуснато занятие или част от него по вина на курсиста не се компенсира от ЕВРИСТА
  • Датите на учебните дни, на ваканциите и празничните дни са уточнени преди започване на курса.
  • Избирайки групова форма на обучение, курсистът приема ангажимент за  поведение на колегиалност и толерантност спрямо другите курсисти в групата.
  • ЕВРИСТА си запазва правото да прави промени в графика и местоположението на учебните занятия.
 5. Включване в група след началото на курса
  • Включване на курсист в започнал курс е възможно в рамките на свободните места, като попълване на входен тест е задължително.
  • Пропуснатите часове не се приспадат от цената на курса. ЕВРИСТА предлага индивидуални консултации, с цел наваксване на пропуснатия материал.
 6. Отказ от участие в курс от страна на курсиста
  • Отказ преди началото на курса:
   • Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 50лв
   • При заявяване на отказ в рамките на седем дни до началото на курса, таксата се връща като се удължа административна такса в размер на 30% от пълната такса. Таксата се връща на следващия ден след като е заявено искането.
  • Отказ след началото на курса (датата на първо занятие):
   • При отказ след началото на курса, курсистът НЯМА право на възстановяване на  платената такса.
  • Със записването на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, ЕВРИСТА не възстановява заплатената такса.
 7. Прекратяване на обучението от страна на ЕВРИСТА
  • Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на ЕВРИСТА в следните случаи:
  • Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. ЕВРИСТА има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
  • Неплащане на такса. ЕВРИСТА има право да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.
  • При забавяне или неплащане на първа или непълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
  • Евриста си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчен брой курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучението. Такса за обучение се връща в пълен  размер само при отняма на курс. 
 8. Финален тест и сертификати
  • В края на всяко ниво е предвиден финален тест върху материала от съответното ниво.
  • Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа теста и системата за оценяване на резултатите.
  • За успешно положен тест се счита такъв с най-малко 70% верни отговори.
  • Резултатът от финалния тест се обявява до два дни след полагане на теста.
  • Финалният тест е безплатен, когато се полага от цялата група на определената в програмата дата.
  • Не се издава сертификат на курсисти, неположили финален тест, дори да са присъствали на целия курс.
  • Курсист, който желае да положи финален тест самостоятелно, на дата различна от обявената в програмата на курса, заявява това не по-късно от два дни преди желаната дата за полагане на тест. В този случай таксата за полагане на теста е в размер на 20лв.
  • Курсист, който не е издържал финалния тест или желае да повиши резултата си има право да положи повторно финален тест. В този случай таксата за полагане на теста е в размер на 20лв.
  • Всеки курсист, положил финален тест, получава серификат по електронен път.
  • Ако курсистът желае сертификат на хартиен носител, заявява това на ЕВРИСТА, като дължимата такса е в размер на 10лв. След заплащане на таксата и в срок от една работна седмица, може да получи сертификата си в офис на Евриста.
 9. Индивидуално обучение
   • Индивидуалното обучение се провежда в удобно за курсиста и преподавателя време, съобразно графика на залите на Езикова Академия ЕВРИСТА.
   • Общият хорариум при индивидуалното обучение не е фиксиран и зависи от личните изисквания и напредък на курсиста.
   • Индивудуалното обучение се заплаща с предплащане на определен брой занятия според индивидуалния договор на курсиста.
   • При предплащане на пакет от 20 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 40 календарни дни.
   • При предплащане на пакет от 30 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 60 календарни дни.
   • При предплащане на пакет от 40 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 80 календарни дни.
   • При предплащане на пакет от 50 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 100 календарни дни.
   • При предплащане на пакет от 60 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 120 календарни дни.
   • При предплащане на пакет от 70 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 140 календарни дни.
   • При предплащане на пакет от 80 уч.ч., курсистът следва да реализира предлатените часове в рамките на 160 календарни дни.
   • В случай, че след изтичане на сроковете по предплатените пакети уч.ч., курсистът не е взел всички часове, губи права за нереализираните предплатени часове.
   • Курсистът има право във всеки момент от изпълнението на договора да получава от ЕВРИСТА справка относно изпълнението на учебния план за неговото обучение и постигнатите резултати на текущите и финални тестове.
   • Закъснения за занятията по вина на курсиста не се компенсират с удължаване на занятието.
   • Курсистът има право на отлагане на занятие, ако това е 24 часа преди уговорения час за провеждането му.
   • При отменен в деня на провеждането урок или при неявяване на курсиста, занятието се счита за проведено и следва да бъде заплатено или приспаднато от общия брой часове.
   • Курсисът има право сам да избере системата на обучение при индивидуалните уроци спрямо неговите нужди.
 10. Конфиденциалност и защита на личните данни
  • ЕВРИСТА е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставяне на обучителни услуги, ЕВРИСТА може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста. При записване на курс, курсистът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
  • ЕВРИСТА има право да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.
  • Настоящите общи условия са публични и за удобство на курсистите са публикувани в уеб страницата на ЕВРИСТА (www.language.evrista.bg). Общите условия могат да бъдат променяни като уведомяването на курсистите за промяната става чрез публикуването им в уеб страницата на ЕВРИСТА.