Кристина Ценова

"Прекрасно отношение, начин на преподаване и подход. Винаги прецизни и внимателни в работата си. Влизането в учебния час е удоволствие, защото придобиваш знания по приятен и развлекателен начин."

индивидуално онлайн обучение по английски език, ниво B1

Предлози за време на английски език

Едно от нещата, които затруднява хората, изучаващи чужд език, е да научат предлозите, които се използват в различни ситуации. Причината е, че не трябва да си ги превеждаме буквално. Най-добрият начин да се научат предлозите е да се наизустяват чрез изрази. В тази статия ще разгледаме Prepositions of time in English (Предлози за време и тяхната употреба).

 

 

 

 

On + day / date

Използваме предлога ON за дните от седмицата и за датите.
дни (days): on Mondays / on Saturday / on Friday mornings / on Christmas day / on my birthday.
дати (dates): on the sixteenth of May / on twenty-eighth of October / on 15th July

In + seasons of the year / years and centuries / months / parts of the day

Използваме предлога In за месеците, годините, сезоните, и частите от деня.
сезони (seasons of the year): in spring / in summer / in autumn / in winter
години (years): in 2017 / in 1998 / in the twentieth century / in 21st century
месеци (months): in January / in May / in December
части от деня (parts of the day): in the morning / in the afternoon / in the evening

At + clock times / mealtimes

Използваме предлога At за точен час или за конкретен период от време
at eight o’clock / at nine thirty
at breakfast / at lunchtime / at teatime
at night / at the weekend / at Christmas / at Easter

Ago

Използваме Ago за определен момент в миналото
three weeks ago / a few minutes ago / two hours ago

Since + a time in the past to now

Използваме since за определен париод от време, който започва в миналото и продължава до момента.
Joe is in the hospital. He has been in hospital since Monday.

For + period of time

Използваме for за определен период от време, когато искате да обозначим колко време продължава нещо
for three days / for ten years / five minutes / a long time
Mike stayed with us for three days.

Прочетете още